Phi Phi - one day trip

Departure Date

Daily

Views

416

– รายละเอียดทริป

07:00-07:45 รับลูกค้าทางโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือ ( Pick up guest at hotel transfer to Pier.) 08.30-09:00 เดินทางถึงท่าเรือ ทำการเช็คอิน พร้อมรับประทานของว่าง (อาหารว่างแบบกล่อง) และรับฟังคำแนะนำพร้อมอธิบายโปรแกรมจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเฉพาะทาง/ Arrive to port. Welcome by your local guide. Group color, Information of tour program and weather. Complimentary coffee , tea ,bread butter (set box) – ออกจากท่าเรือเดินทางสู่หมู่เกาะพีพีเลย์ / Depart from the pier to Phi Phi Lae Island. – เดินทางสู่อ่าวลิง เป็นอ่าวเล็กๆที่เต็มไปด้วยฝูงลิงที่อาศัยโดยธรรมชาติ ลูกค้าสามารถถ่ายรูปกับลิงได้ เพลิดเพลินกับความน่ารักตามธรรมชาติของลิง/ Arrive to Monkey Beach It is a small bay full of monkeys that live naturally. Customer can take pictures with the monkeys. Enjoy to natural cuteness of monkey. – เดินทางสู่จุดสำหรับเล่นน้ำดำน้ำตื้น เป็นจุดที่เต็มไปด้วยปะการังที่สวยงามมากมายและ ฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ปลานีโม และปลาอื่นๆอีกมากมาย / Arrive to the point for swimming and snorkeling.It is a point filled with many beautiful corals and Many different species of fish such as Nemo and many other fish. – เดินทางสู่ถ้ำไวกิ้ง ภายในถ้ำไว้กิ้งเต็มไปด้วยรังนกนางแอ่นและภาพเขียนสีเรือโบราณ ซึ่งมีการสันนิฐานกันว่าเป็นภาพของชาวประมงที่มาพักหลบคลื่นเมื่อนานมาแล้ว และภาพบางภาพดูเหมือนกับเรือไวกิ้ง จึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำ”ไวกิ้ง” ปัจจุบันถ้ำแห่งนี้ได้รับการสัมประทานจากบริษัทเอกชน นักท่องเที่ยวไม่สามารถขึ้นไปบริเวณถ้ำได้ / Arrive to Viking Cave Inside the Viking Cave is full of swallow’s nests and ancient boat painting .Which is believed to be a picture of fishermen who rested from the waves a long time ago. And some pictures look like Viking ships. Hence the origin of the name of the cave “Viking”. Currently, this cave has been awarded by a private company Visitors cannot go up to the cave area.

– เดินทางสู่อ่าวปิเล๊ะลากูน เป็นอ่าวน้ำทะเลสวยและใส่มาก สามารถมองเห็นพื้นทะเลด้านล่างได้จากบนเรือ เมื่อเดินทางเข้าสู่ ภายในอ่าว จะเต็มไปด้วยหน้าผาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ลูกค้าสามารถกระโดดเล่นน้ำได้จากหัวเรือ หรือ เพลิดเพลินกับการ เล่นน้ำด้วยอุปกรณ์การเล่นน้ำพิเศษที่ทางบริษัท ฯ จัดเตรียมให้ลูกโดยเฉพาะ หากลูกค้าสนใจมีภาพพิเศษๆ ภาพถ่ายจากหัวเรือ หางยาว ทางบริษัท ฯ สามารถจัดหาให้ลูกค้าได้ (มีค่าบริการเพิ่มเติม) พร้อมสนุกกันการพายแพสเดริน์บอร์ดหรือ นั่งห่วงยางเป็ดยักษ์ขนาดใหญ่ที่ทางบริษัท ฯ มีให้บริการ/ Arrive to “Pileh Lagoon Bay “ It is a beautiful sea bay and wears a lot. The sea floor below can be seen from the boat. When traveling into the bay, it is filled with naturally occurring cliffs. Customers can jump in the water from the bow of the boat or enjoy. Play in the water with special water play equipment provided by the company especially for children. If customer are interested in having special pictures Photos form the prow of the long tail boat that the company can provade for customers. ( additional fee ) with a fun paddle boarding or sit on the giant rubber duck tubing that the company has to offer.

– เดินทางสู่พีพีดอน รับประทานอาหารเที่ยง พร้อมทั้งเพลิดเพลินเดินขึ้นจุดชมวิวพอยท์ของเกาะพีพีดอน ที่สามารถมองเห็น เกาะพีพีดอนทั้งสองฝั่ง / Travel to Phi Phi Don Island have lunch and enjoy walking up to the view point of Phi Phi Don Island visible Phi Phi Don on Both sides. – เดินทางสู่อ่าวมาหยา เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปจากหัวเรือบริเวณหน้า(อ่าวมาหยา) เนื่องจากบริเวณ อุทยานอ่าวมาหยาปิดการเข้า เยี่ยมชม เนื่องจากให้ท้องทะเลได้ฟื้นฟูปะการัง โชคดีทริปเราอาจจะเจอปลาที่หายาก จากการแวะถ่ายรูป / Travel to Maya Bay Enjoy taking photos from the bow in front (Maya Bay) Because the area Maya Bay Park is closed to visitors due to the sea to restore coral reefs. Fortunately, we may encounter rare fish in our trip. from a photo stop. – เดินทางสู่โล๊ะซามะ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปพร้อมเยี่ยมชม ดื่มด่ำบรรยากาศที่สมบูรณ์ เป็นอ่าวทะเลที่เงียบสงบ หน้าผาหินที่เต็ม ไปด้วยหินย้อยซึ่งเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติที่อยู่บริเวณเวิ่งทะเล บริเวณท้องทะเลจะเต็มไปด้วย ปะการังก้อน ปะการังแผ่น ปะการังถ้วย และดอกไม้ทะเล / Travel to Loh Samah Enjoy taking pictures while visiting Immerse yourself in the perfect atmosphere. It is a quiet sea bay. Full stone cliff with stalactites with occur naturally around the sea. The sea area is filled with coral lumps, sheet corals, cup corals and sea anemones. – เดินทางสู่เกาะไข่ เป็นเกาะที่หาดทรายขาวและสวย สามารถมองเห็นปลาชนิดเล็กๆได้จากบริเวณชายหาดของเกาะไข่และเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยแมวมากมาย / Travel to Khai Island it is an island with white and beautiful beaches. Small fish can be seen from the beach area of Khai Island and is an island full of cats.

17.00-17.30 – เดินทางกลับสู่ท่าเรือ พร้อมทั้งเดินทางส่งลูกค้ากลับถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ / Departure to the pier.and transfer back to hotel.

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ และไม่อนุญาตให้ผู้สูงอายู / ผู้มีโรคประจำตัว เช่น ได้รับการผ่าตัดมาน้อยกว่า 60 วัน และผู้ที่มีโรงประจำตัวโรคหัวใจ / ผู้ได้รับการผ่าตัดหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูก หรือ หมอนรองกระดูก / ไม่อนุญาตให้สตรีมีครรภ์เดินทาง หมายเหตุดังกล่าวข้างต้น : หากผู้เดินทางได้รับอนุญาตการเดินทางจากแพทย์แล้วนั้น ทางบริษัท ฯ ไม่อนุญาตให้เดินทางโดยเด็ดขาด เนื่องจากสภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา Remark : The program may change according to the weather conditions. And not allow the elderly / those with congenital diseases such as those who have had surgery for less than 60 days and those who have a cardiac hospital / who have had surgery or have a bone-related disease or herniated disc / no Allowing pregnant women to travel

Note above : if the traveler has received permission to travel by a doctor, the company is strictly prohibited from traveling. Because the weather can change at any time.

 

Price 3500 adut (for international) Discount for adut 2800 Baht

2500 chd (for international) Discount for Chd 2000 Baht

Price 2500 Adut (for Thai) Discount for Adut 1500 Baht

2000 Chd Discount for Chd 1200 Baht